Recreatiepark Tusken de Marren
Vakantiepark aan het water

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Indien u bij TdM Beheer b.v. een reservering maakt, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

UITSLUITEN HERROEPINGSRECHT

TdM Beheer b.v. wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met TdM Beheer b.v.

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door TdM Beheer b.v. of aan haar gelieerde ondernemingen (’TdM Beheer b.v.’).
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met TdM Beheer b.v. een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of campingplaats. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde en/of andere faciliteiten.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. TdM Beheer b.v. wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

2.1 TdM Beheer b.v. neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
2.2 TdM Beheer b.v. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen
2.3 Indien TdM Beheer b.v. uw reservering in behandeling neemt, zendt TdM Beheer b.v. u een schriftelijke bevestiging en tevens een factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan TdM Beheer b.v.
2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met TdM Beheer b.v., bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
2.5 Tussen u en TdM Beheer b.v. komt een overeenkomst tot stand op het moment dat TdM Beheer b.v. de reservering aan u heeft bevestigd.
2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is TdM Beheer b.v. niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van TdM Beheer b.v. om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval TdM Beheer b.v. uw wijzigingen accepteert, kan TdM Beheer b.v. u wijzigingskosten in rekening brengen.
3.2. Wijzigingen van aankomstdatum en/of locatie vanaf 30 dagen voor aankomst zijn niet toegestaan. In deze gevallen gelden de annuleringskosten zoals beschreven in artikel 14. van deze Algemene Voorwaarden.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met TdM Beheer b.v.
4.2 Indien u en TdM Beheer b.v. zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover TdM Beheer b.v. voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN

5.1 U bent aan TdM Beheer b.v. verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering.
5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door TdM Beheer b.v. is verzonden.
5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6. EXTRA KOSTEN

6.1 Huurder is behalve de huurprijs ook reserverings- en afhandelingskosten, bedlinnen en toeristenbelasting inclusief bijdrage in overige heffingen verschuldigd.

7. BETALINGEN

7.1 Bij reservering dient u een aanbetaling van 30% te doen vermeerderd met de reserverings-, afhandelingskosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/ tevens factuur van de reservering van TdM Beheer b.v.
7.2 Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door TdM Beheer b.v. uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in TdM Beheer b.v. als vermeld in de bevestiging van de reservering.
7.3 In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en 4 weken voor aanvang van uw verblijf het gehele bedrag –huurprijs vermeerderd met in 7.1 en 7.2 genoemde kosten binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur betaald te worden. Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele bedrag –huurprijs vermeerderd met de in 7.1 en 7.2 genoemde kosten- direct te worden voldaan. Als bij aankomst op het park blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van TdM Beheer b.v., dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan TdM Beheer b.v. u het gebruik van de en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van TdM Beheer b.v., dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal TdM Beheer b.v. u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt TdM beheer b.v zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die TdM Beheer b.v. als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die TdM Beheer b.v. in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. TdM Beheer b.v. heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing.
7.5 TdM Beheer b.v. heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.
8.2 Indien u de overeenkomst met TdM Beheer b.v. voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en TdM Beheer b.v. daarmee akkoord gaat, is TdM Beheer b.v. steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
8.3 Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door TdM Beheer b.v. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

9. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door TdM Beheer b.v. voor de parken vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het parkreglement. Het Reglement kunt u bij aankomst opvragen bij de receptie/beheerder.
9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan TdM Beheer b.v. besluiten de gasten niet onder te brengen.
9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om (party-)tenten bij de accommodatie te plaatsen. Ook is het niet toegestaan te overnachting in een camper, caravan of iets in die aard.
9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: de vaat afwassen en in de kast plaatsen, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).
9.7 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren van TdM Beheer b.v.
9.8 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Parkreglement en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft TdM Beheer b.v. het recht u, de
huurder en iedere andere gebruiker terstond van het park te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
9.9 Indien het parkmanagement ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is het parkmanagement gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

10. HUISDIEREN

10.1 Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal twee huisdieren van de huurder of gebruikers door TdM Beheer b.v. toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door TdM Beheer b.v. een toeslag in rekening gebracht aan u, welke door u voldaan zal worden. TdM Beheer b.v. behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren zijn niet toegestaan in alle accommodaties dus informeer bij het boeken bij welk type het wel mogelijk is.
10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op het park (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
10.3 Huisdieren mogen niet los in een woning zonder mensen.
10.4 De ontlasting van huisdieren moet te allen tijde opgeruimd worden, indien dit niet gebeurd hanteren wij een boete.
10.5 Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden is verplicht.
10.6 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

11. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het park, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.
11.2 Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan TdM Beheer b.v. en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12. INTERNETGEBRUIK

12.1. Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats biedt TdM Beheer b.v. de huurder en degenen die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk of via de kabel.
12.2.De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem.
12.3. TdM Beheer b.v. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.
12.4. De huurder en degenen die hem vergezellen dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan TdM Beheer b.v. in de breedste zin van het woord. Huurder en degenen die de huurder vergezellen zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van TdM Beheer b.v. als aanbieder van accommodatie en/ of campingplaatsen.
12.5. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet misbruik door de huurder of de degenen die de huurder vergezellen heeft TdM Beheer b.v. het recht zonder nadere
aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.
12.6. De huurder vrijwaart TdM Beheer b.v. tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op TdM Beheer b.v. zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder of degenen die hem vergezellen van internet is gemaakt.

13. BORGSOM

13.1 Voor u kunt verblijven op recreatiepark Tusken de Marren dient u een SEPA-machtiging te ondertekenen (max. €250,-). Dit gebeurt bij aankomst op het recreatiepark. Indien u geen schade heeft veroorzaakt, de beheerder bepaalt dit maximaal 5 werkdagen na uw vertrek, wordt er geen geld ingehouden op de door u afgegeven machtiging. 
13.2. De machtiging dient ter waarborging van schade en/of kosten –in de meest ruime zin van het woord- die TdM Beheer b.v. kan leiden bij niet-nakoming van de verplichtingen van huurder en degenen die de huurder vergezellen.
13.3. In het geval de machtiging niet wordt ondertekend is TdM Beheer b.v. gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de accommodatie te ontzeggen en bovendien de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
13.4 Bij schade aan inventaris/accommodatie en/of overige schades zullen deze kosten door TdM Beheer b.v. op de huurder en/of gebruikers worden verhaald.

14. ANNULERINGSKOSTEN

14.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering vanaf 90 tot 30 dagen voor aankomst betaalt u 30% van de overeengekomen huurprijs. Binnen 30 dagen voor aankomst betaalt u 100% van de overeengekomen huurprijs. Reserveringskosten à € 26,50 worden te allen tijde in rekening gebracht. 
14.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 
14.3 TdM Beheer b.v. biedt de mogelijkheid aan om een annuleringsverzekering bij uw reservering af te sluiten. Wij adviseren u hiervan gebruik te maken. U heeft dan recht op restitutie indien u voldoet aan de annuleringsvoorwaarden

15. OVERMACHT EN WIJZIGING

15.1 In het geval TdM Beheer b.v. al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal TdM Beheer b.v. binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/ andere periode etc.).
15.2 Overmacht aan de zijde van TdM Beheer b.v. bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van TdM Beheer b.v., daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft TdM Beheer b.v. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. TdM Beheer b.v. zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

16. OPZEGGING

16.1 TdM Beheer b.v. heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 TdM Beheer b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op één van onze parken en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van TdM Beheer b.v., tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TdM Beheer b.v. of (één van) haar werknemers.
17.2 TdM Beheer b.v. is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
17.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van TdM Beheer b.v. ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
17.4 U vrijwaart TdM Beheer b.v. voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.
17.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling van de accommodatie, worden extra kosten in rekening gebracht welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

18. KLACHTEN

18.1 Ondanks de zorg en de inspanning van TdM Beheer b.v. kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u te allen tijden direct te melden aan de receptie. Dit kan zowel aan de balie als telefonisch zodat wij hier actie op kunnen ondernemen. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@tuskendemarren.nl o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf en accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie in Den Haag, dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op de overeenkomst tussen u en TdM Beheer b.v. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20. REISDOCUMENTEN

20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. TdM Beheer b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21. PRIVACY

21.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens.
21.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
21.3 Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen,
kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@tuskendemarren.nl.

22. ALGEMEEN

22.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden TdM Beheer b.v. niet.
22.2 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

RECRON voorwaarden

 RECRON voorwaarden vakantieverblijven

 RECRON voorwaarden groepsaccommodaties